W dzisiejszym głosowaniu ustawa śmieciowa została znowelizowana. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (441 głosów za, 8 przeciw, 3 wstrzymujących się).
Posłowie w trakcie głosowania odrzucili poprawki SLD i Solidarnej Polski. W tym tę, która pozwalała gminom na bezprzetargowe powierzenie gospodarki odpadami lokalnym spółkom komunalnym.
Głosowany projeky: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1000

 

Najważniejsze zmiany:

 

1) gmina wyposaża w pojemniki w ramach opłaty śmieciowej

2) Rada Gminy możne zróżnicować stawki opłaty w zależności od pow lokalu, liczby mieszkańców w budynku, od tego czy odbierane są ze wsi czy w mieście, od rodzaju zabudowy,

3) Rada Gminy może ustalić, na terenie gminy przyjmuje się kryterium osób, od wody, od lokalu, ale dla części nieruchomości, na której jest prowadzona działalność, uwzględnia się kryterium powierzchni użytkowej lokalu.

4) Rada Gminy może różnicować stawki opłat, wprowadzać zwolnienia przedmiotowe, ustanawiać dopłaty dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1, spełniających ustalone przez nią kryteria lub określić szczegółowo zasady ustalania tych opłat,

5) Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Rada Gminy określa rodzaj podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone składane tą drogą deklaracje,

6) Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

INFORMACJE