Poniżej uwagi RdP do nowego systemu gospodarki odpadami:

 • nowe stawki – rozumiemy, że nowy system przewiduje nie tylko odbiór z posesji, ale także utrzymanie porządku na pozostałych terenach na obszarze miasta, jednak zważywszy na proporcje powierzchni pierwszych do drugich, trudno zaakceptować wzrost stawek o ok 50% w stosunku do obecnych.
 • jakość usługi – mamy olbrzymie obawy co do utrzymania jakości usług w sytuacji, gdy analogicznie do odśnieżania, mieszkaniec ma nikły wpływ na egzekwowanie jakości, ponieważ płacąc za usługę, nie jest stroną umowy dla wykonawcy usługi. Oczekujemy sprawnego mechanizmu skutecznego egzekwowania prawidłowego wykonania usługi odbioru odpadów przez mieszkańców.
 • weryfikacja segregacji odpadów – do tej pory ustalenie czy odpady są segregowane należało do firm odbierających odpady, które jednak w razie zauważenia problemów kontaktowały się bezpośrednio ze swoim klientem, wspólnie starając się rozwiązać problem w dbałości o interesy swoje i klienta. W nowym systemie, klientem-płatnikiem nie będzie mieszkaniec, więc odbiorca nie będzie starał się dbać o jego interesy, tylko autorytarnie uzna daną partię jako nieposegregowaną, zaś weryfikacja tego będzie prawie niemożliwa, bo odbiorca poinformuje o fakcie po trzech miesiącach. Mało tego – w interesie odbiorcy będzie kwalifikacja odpadów segregowanych jako niesegregowane, co może prowadzić do nadużyć, bo przecież odbiorca nie może wypowiedzieć umowy, ani żądać rekompensaty.
 • rozliczenie 3-miesięczne – nawiązujące do wcześniejszego problemu. Potrzeba rozliczeń w skali jednego, a nie trzech miesięcy jest ważna szczególnie dla Wspólnot oraz Spółdzielni Mieszkaniowych ze względu na potrzebę monitorowania zmian w wysokości opłat. Postulujemy zmianę systemu rozliczeń na 1-miesięczny
 • powierzenie odbioru odpadów z całego Lublina jednemu podmiotowi – prawdopodobnie
  w przypadku pierwszej umowy przyniosłoby to korzyści, jednak warunki następnego przetargu będzie dyktował już startujący w przetargu, a jeśli nawet pojawi się nowy podmiot, spoza Lublina, skalkuluje stawki wliczając w swoje koszty przeprowadzki do Lublina, za co oczywiście zapłacą mieszkańcy. Proponujemy podzielić teren Lublina na strefy, podobnie jak jest to zrobione w przypadku odśnieżania, aby utrzymać konkurencyjność oraz nie pozwolić na upadek jednej z dwóch dużych lubelskich firm odbierających śmieci.
 • odpowiedzialność za stan techniczny pojemników na śmieci oraz ich dezynfekcja – mimo, że ustawa zezwala na wyposażenie nieruchomości w pojemniki przez gminę, co przyjęliśmy z zadowoleniem, doprecyzowania wymaga także określenie podmiotu odpowiedzialnego za ich stan techniczny oraz dezynfekcję. Obecnie pojemniki oraz dbałość o nie spoczywa na firmach odbierających śmieci. Uważamy że jest to jak najbardziej właściwe i w nowym systemie gospodarki odpadami powinno zostać utrzymane w tej – niezmienionej formie, ponieważ obciążenie kosztem dezynfekcji poszczególnych właścicieli będzie ukrytym kosztem nałożonym na mieszkańców, a oczywistym jest także, że o uszkodzenie pojemnika najłatwiej jest podczas jego opróżniania, na co mieszkańcy nie mają żadnego wpływu.
 • obciążenie kosztami za odpady lokali użytkowych – problem całkowicie pominięty
  w uchwałach i projektach. Nie można zakładać, że sklep produkuje tyle samo odpadów, co 1-osobowe gospodarstwo domowe. Niezbędne będą dodatkowe analizy i objęcie odrębnymi stawkami.

 

INFORMACJE