Przypominamy, że właściciele nieruchomości oraz zarządcy nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy winni zadbać o to, aby dotychczas obowiązujące umowy zostały wypowiedziane ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r.

W związku powyższym należy:
• sprawdzić termin wypowiedzenia w dotychczasowej umowie (jeżeli umowa została zawarta z terminem wypowiedzenia 3 miesiące należy wypowiedzieć ją do końca marca, gdy termin wypowiedzenia jest jednomiesięczny umowę należy wypowiedzieć najpóźniej do końca maja 2013 r. );
• złożyć dotychczasowemu przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne pisemne wypowiedzenie umowy o świadczenie usług na odbieranie odbioru odpadów komunalnych. (Wzór wypowiedzenia umowy).

W przypadku gdy nie rozwiążemy umowy na odbieranie odpadów od dnia 1 lipca 2013r. istnieje ryzyko ponoszenia podwójnych kosztów tj. opłatę za gospodarowanie odpadami zgodnie ze złożoną deklaracją oraz należność z tytułu umowy o świadczenie usług na odbieranie odpadów komunalnych.

Wypowiedzenie_umowy_wzor.odt

Źródło

INFORMACJE