Informujemy, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Walecznych na odcinku od ul. Ponikwoda do ul. Berberysowej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) - nie złożono żadnej oferty.

  Źródło

INFORMACJE