15 października ogłoszono rozpoczęcie postępowania ZRiD dla ulicy Trześniowskiej.

Treść ogłoszenia:

Data publikacji ogłoszenia:15-10-2014

Data ważności ogłoszenia: 29-10-2014 Komórka organizacyjna: Wydział Architektury i Budownictwa Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia w sprawie wydania pozwolenia

znak sprawy: AB-ID-II.6740.4.16.2014

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez: Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie 20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13j, reprezentującego Prezydenta Miasta Lublin w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej budowy drogi gminnej nr 106746L - ul. Trześniowskiej w Lublinie na odcinku od ul. Jaworowej do wysokości działki nr ew. 6/49 (ark. 3 obr. 47) wraz z budową odwodnienia, oświetlenia ulicznego oraz przebudową sieci energetycznej, gazowej, wodociągowej, telekomunikacyjnej i kanalizacji sanitarnej na działkach: w nawiasach wskazano numery działek powstałe po podzialeW związku z powyższym informuję, ze zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lublin, stronie internetowej Urzędu oraz w prasie lokalnej. Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami oraz składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14 (X piętro, pok. 1000, tel. 81-466-22-41) w terminie 7 dni od dokonania zawiadomienia.

Pod pas drogowy drogi gminnej nr 106746L - ul. Trześniowskiej

obręb 23 – Ponikwoda

ark. 3

20/8, 16/1, 15/1, 36, 14/24, 14/23, 14/22, 14/21, 14/20,

ark. 4

49

obręb 47– Zygmuntów

ark. 5

11(11/1), 2/21, 1/1,

ark. 4

6/6, 6/5(6/31), 5/1(5/8)

ark. 3

11/2, 6/44, 6/40, 6/37(6/55), 6/50(6/53)

Pod przebudowę dróg innej kategorii – ul. Jaworowej, ul. Świdnickiej, ul. Kminkowej, sięgacza
ul. Trześniowskiej, ul. Nasturcjowej, ul. Szarotkowej

obręb 23 – Ponikwoda

ark. 3

20/7, 15/2, 35, 14/25, 14/14

ark. 4

95/1

obręb 47– Zygmuntów

ark. 3

10, 6/46,

ark. 4

6/13

ark. 5

1/2, 12, 2/20

Pod zajęcie na cele infrastruktury

obręb 23 – Ponikwoda

ark. 3

20/9, 20/3, 20/6, 16/2, 15/12

Źródło

 

INFORMACJE