Decyzją Nr  1419/14 z dnia 30 października 2014 r. zatwierdzono projekt budowlany i udzielono zezwolenia na realizację inwestycji drogowej: budowa drogi gminnej nr 106746L - ul. Trześniowskiej w Lublinie na odcinku od ul. Jaworowej do wysokości działki nr 6/49 (ark. 3 obr. 47) wraz z budową odwodnienia, oświetlenia ulicznego oraz przebudową sieci energetycznej, gazowej, wodociągowej, telekomunikacyjnej i kanalizacji sanitarnej.


Wniosek w przedmiotowej sprawie złożył: Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów reprezentujący Prezydenta Miasta Lublin

Wnioskowana inwestycja realizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych:
Pod pas drogowy drogi gminnej nr 106746L -  ul. Trześniowskiej
obręb 23 – Ponikwoda
ark. 3 
20/8, 16/1, 15/1, 36, 14/24, 14/23, 14/22, 14/21, 14/20,
ark. 4
49
obręb 47– Zygmuntów
ark. 5
11/1, 2/21, 1/1,
ark. 4
6/6, 6/31, 5/8
ark. 3
11/2, 6/44, 6/40, 6/55, 6/53
Pod przebudowę dróg innej kategorii – ul. Jaworowej, ul. Świdnickiej, ul. Kminkowej, sięgacza
ul. Trześniowskiej, ul. Nasturcjowej, ul. Szarotkowej
obręb 23 – Ponikwoda
ark. 3
20/7, 15/2, 35, 14/25, 14/14
ark. 4
95/1
obręb 47– Zygmuntów
ark. 3
10, 6/46,
ark. 4
6/13
ark. 5
1/2,  12, 2/20
Pod zajęcie na cele infrastruktury
obręb 23 – Ponikwoda
ark. 3
20/9, 20/3, 20/6, 16/2, 15/12

Z treścią decyzji Nr  1419/14 z dnia 30 października 2014 r., zapoznać się można w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14 (X piętro, pok. 1000,  tel. 81-466-22-41), w godzinach pracy Urzędu.
W związku z powyższym informuję, ze zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lublin, na stronie internetowej Urzędu oraz w prasie lokalnej. 
Stronom postępowania przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Lublin, w terminie: dla wnioskodawcy 14 dni od dnia otrzymania decyzji, dla pozostałych stron 14 dni od  dokonania zawiadomienia o jej wydaniu.

INFORMACJE