Dzięki współpracy Rady Dzielnicy Ponikwoda ze Stowarzyszeniem Forum Rozwoju Lublina rozpoczęto oznaczanie ulic naszej dzielnicy brakującymi tablicami z nazwami ulic. FRL przeprowadził przegląd Poniwkody pod kątem brakujących tablic, zwrócił uwagę Radzie na to jak ważny jest to problem (m. in. trudności dla kurierów, poczty, służb komunalnych i ratunkowych), a następnie wspólnie z RD przygotował wniosek dotyczący większości terenu Ponikwody. Wniosek ten Rada Dzielnicy złożyła do Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie. Wskazane zostały w nim potrzeby montażu dodatkowych 40 tablic. ZDiM przychylnie odniósł się do złożonego wniosku i pierwszych 9 tablic zostało już zamontowanych. Kolejne będą się pojawiać sukcesywnie, w ramach wyasygnowanych przez Zarząd Dróg i Mostów środków finansowych. Bardzo prawdopodobne jest jednak, że część z pozostałych sygnalizowanych miejsc zostanie oznakowana jeszcze w roku bieżącym.

Na chwilę obecną po złożeniu naszego wniosku do ZDiM zostały wykonane następujące tablice:

- „ul. Wiejska” przy skrzyżowaniu ul. Wiejskiej z ul. Walecznych,

- „ul. Ponikwoda” przy skrzyżowaniu ul. Ponikwoda z ul. Walecznych,

- „ul. Rudnicka” przy skrzyżowaniu ul. Rudnickiej z ul. Walecznych,

- „ul. Magnoliowa” przy skrzyżowaniu ul. Magnoliowej z al. Spółdzielczości Pracy, po stronie przynależnej do dzielnicy Ponikwoda,

- „ul. Ponikwoda” przy skrzyżowaniu ul. Ponikwoda z ul. Koryznowej,

- „ ul. Marii Koryznowej” przy skrzyżowaniu ul. Koryznowej z ul. Ponikwoda,

- „ul. Hiacyntowa” przy skrzyżowaniu ul. Hiacyntowej z ul. Magnoliową,

- „ul. Cedrowa” przy skrzyżowaniu ul. Cedrowej z ul. Hiacyntową,

- „ul. Trześniowska” przy skrzyżowaniu ul. Trześniowskiej z ul. Koryznowej i ul. Tumidajskiego.

Warto podkreślić, że całość kosztów związanych z montażem nowych tablic pokrywana jest bezpośrednio z budżetu ZDiM, tj. bez wydatkowania środków z rezerwy celowej jaką dysponuje corocznie Rada Dzielnicy. Dzięki temu środki z rezerwy Rada może przeznaczyć na inne, równie istotne kwestie. W przyszłości, po zrealizowaniu wszystkich obecni wnioskowanych 40 tablic zostanie przygotowany i złożony, również we współpracy z FRL, drugi wniosek obejmujący pozostałe brakujące tablice na terenie dzielnicy.

 

W kolejnych dniach poajwiły się kolejne tabliczki, m.in.:

- ul. Wiśniowa, przy skrzyżowaniu z ul. Prostą,

- ul. Prosta, po obu stronach skrzyżowaniu z ul. Ponikwoda (2 tablice),

- ul. Sportowa, przy skrzyżowaniu z ul. Ponikwoda,

- ul. Wielka, przy skrzyżowaniu z ul. Przelot (wymiana starej zniszczonej tablicy na nową),

- ul. Wielka, przy skrzyżowaniu z ul. Dworską,

- ul. Dworska, przy skrzyżowaniu z ul. Wielką (wymiana starej zniszczonej tablicy na nową),

- ul. Ludowa, przy skrzyżowaniu z ul. Ponikwoda (od strony północnej),

- ul. Dworska, przy skrzyżowaniu z ul. Ponikwoda (od strony północnej).

INFORMACJE