Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin o ponownym (III) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin dla terenu położonego w rejonie ulic Nasturcjowa, Narcyzowa, Orzechowa i Trześniowska w obszarach od A do H wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Data publikacji ogłoszenia: 03-07-2015

Termin składania dokumentów: 17-08-2015

Komórka organizacyjna: Wydział Planowania

 

Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 40  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Lublin Nr 123/X/2011 z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin dla terenu położonego w rejonie ulic Nasturcjowa, Narcyzowa, Orzechowa i Trześniowska w obszarach od A do H w granicach oznaczonych jak na załączniku graficznym.

    Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ponownie udostępniony będzie w dniach od 10 lipca 2015 r. do 3 sierpnia 2015 r. w godzinach od 8°° do 15°° oraz dodatkowo w dniach 28 i 30 lipca 2015 r. w godzinach od 8°° do 18°° w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, Wydział Planowania, ul. Wieniawska 14, XI piętro, pokój nr 1115, jak również na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej UM Lublin w zakładce planowanie przestrzenne.

    Ponowna dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2015 r. o godzinie 17°° w Ratuszu, pl. Króla Wł. Łokietka 1, parter – sala nr 2.

     Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi.
     Uwagi dotyczące przedmiotu III wyłożenia należy składać na piśmie lub drogą elektroniczną do Prezydenta Miasta Lublin Pl. Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., ePUAP: /GminaLublin/skrytka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 sierpnia 2015 r.

                                                                              Prezydent Miasta Lublin – Krzysztof Żuk

MPZP_Nasturcjowa_Trzesniowska_rys_WYLOZENIE III

Źródło

 

INFORMACJE