w sprawie projektu uchwały Rady Miasta Lublin z dnia 18 listopada 2015 roku,
PROJEKT OBYWATELSKI na DRUKU NR 401-1 „Budowa żłobka i przedszkola na działce przy
ul. Bluszczowej 2 / ul. Dożynkowej 31”.

Na podstawie § 5 pkt 7 w zw. z § 13 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Statutu Dzielnicy Ponikwoda, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 626/XXIX/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 19 lutego
2009 r. w sprawie nadania statutu Dzielnicy (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 65, poz. 1595), Rada Dzielnicy przyjmuje następujące stanowisko:

 

§ 1

Rada Dzielnicy Ponikwoda, działając na podstawie Statutu Dzielnicy Ponikwoda (§ 5 ust. 7 „Współpraca z komisjami Rady Miasta, a zwłaszcza opiniowanie spraw dotyczących Dzielnicy, kierowanych do rozpatrzenia przez komisje Rady Miasta”), mając na uwadze potrzeby mieszkańców i rozwój infrastruktury publicznej w dzielnicy – w świetle uchwalonego w dniu 23 grudnia 2015 roku budżetu Miasta Lublin na 2016 rok – wypowiada się pozytywnie w kwestii inwestycji planowanych w Dzielnicy Ponikwoda, a ujętych w budżecie.

Od lat Rada Dzielnicy oraz mieszkańcy zgłaszali, co roku brak na terenie dzielnicy tak ważnych obiektów jak przedszkole, żłobek, szkoła podstawowa czy też dom kultury.

Większość wymienionych potrzeb znajduje odzwierciedlenie w odpowiednich zapisach budżetu miasta na 2016 rok, dlatego też Rada Dzielnicy Ponikwoda uważa, że Rada Miasta Lublin przegłosowała i uwzględniła w budżecie najważniejsze potrzeby mieszkańców. Dla tych zadań obecnie rozpoczął się proces przygotowania inwestycyjnego, który jest zawsze pierwszym etapem każdej nowej inwestycji. Rada Dzielnicy ma też nadzieję, iż kolejne etapy inwestycyjne znajdą się w kolejnych latach w budżecie miasta, aby inwestycje przebiegły sprawnie i zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

Jednocześnie, Rada Dzielnicy Ponikwoda dziękuje mieszkańcom za aktywne wspieranie działań i starań w procesie pozyskiwania w budżecie finansowania dla najważniejszych inwestycji. Poparcie mieszkańców dzielnicy jest nieocenione dla pomyślności wszelkich starań i działań Rady Dzielnicy.

W ocenie Rady Dzielnicy Ponikwoda, propozycja lokalizacji kompleksu oświatowokulturalnego, składającego się ze żłobka, przedszkola, szkoły podstawowej i domu kultury, na działce nr 11/7 przy ulicach Narcyzowej i Majerankowej, jest dobrym rozwiązaniem z ekonomicznego i funkcjonalnego punktu widzenia, a tym samym wpisuje się w rozwój dzielnicy.

Obecnie, zmiana lokalizacji zaplanowanych inwestycji, opóźni już rozpoczęty proces realizacji zadań budżetowych i spowoduje, że termin zakończenia procesu inwestycyjnego się opóźni. Wiązać się to też będzie ze zmianą przyjętej uchwały budżetowej na 2016 rok i rodzi obawy, iż przychylność Radnych Miasta Lublin, jak też Prezydenta Miasta Lublin może ulec zmianie, zaś środki przeznaczone na inwestycje w dzielnicy Ponikwoda zostaną przesunięte na inne dzielnice z podobnymi potrzebami.

Rada Dzielnicy Ponikwoda ocenia projekt uchwały obywatelskiej jako zasadny pod względem celów, jakie mu przyświecały, tj. co do realizacji budowy żłobka i przedszkola. Jednocześnie jednak, Rada Dzielnicy Ponikwoda ocenia negatywnie projekt uchwały obywatelskiej pod względem lokalizacji tej jakże niezbędnej dla dzielnicy inwestycji. Rada Dzielnicy Ponikwoda popiera, bowiem w tym zakresie przyjętą wcześniej i pozytywnie zaopiniowaną przez Radę Dzielnicy – lokalizację wskazaną przez Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Lublin, tj. lokalizację wszystkich ww. inwestycji na działce przy ulicy Narcyzowej i ulicy Majerankowej.

Działając w ramach przedkładanego stanowiska w temacie rozwoju obiektów użyteczności publicznej na terenie Dzielnicy Ponikwoda, Rada Dzielnicy Ponikwoda, mając na uwadze rozmowy przeprowadzone z przedstawicielami Archidiecezji Lubelskiej – składa na ręce Pana Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka, wniosek, aby spowodował rozpoczęcie rozmów na temat przyspieszonego ulokowania przedszkola publicznego w budynku, który powstał na cele oświatowe przy Parafii pw. Chrystusa Króla przy ul. Ponikwoda 32. Budynek planowanego przedszkola w chwili obecnej znajduje się w stanie surowym i do otwarcia obiektu brakuje prac związanych z wykończeniem i wyposażeniem obiektu.

§ 2

Wyrażanie stanowiska powierza się Zarządowi Dzielnicy Ponikwoda.

Do pobrania skan złożonego pisma ze stanowiskiem Rady Dzielnicy Ponikwoda

INFORMACJE