Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin o ponownym (IV) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin dla terenu położonego w rejonie ulic Nasturcjowa, Narcyzowa, Orzechowa i Trześniowska w obszarach od A do D wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 40  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Lublin Nr 123/X/2011 z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin dla terenu położonego w rejonie ulic Nasturcjowa, Narcyzowa, Orzechowa i Trześniowska w obszarach od A do D w granicach oznaczonych na załączniku graficznym.

    Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ponownie udostępniony będzie w dniach od 5 lutego 2016 r. do 26 lutego 2016 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz dodatkowo w dniu 11 lutego 2016 r. w godzinach od 8.00 do 17.00 w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, Wydział Planowania, ul. Wieniawska 14, XI piętro, pokój nr 1115, jak również na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej UM Lublin w zakładce planowanie przestrzenne.

    Ponowna dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 lutego 2016 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, ul. Wieniawska 14, XII piętro, pokój nr 1206.

  Źródło i więcej infofmacji

 

INFORMACJE