Na wniosek Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie dnia 30.08.2016r. Prezydent Miasta Lublin wydał postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz dnia 31.08.2016r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Węglarza na odcinku od ul. Walecznych do ul. Trześniowskiej oraz ul. Koryznowej na odcinku od ul. Rumiankowej do ul. Węglarza oraz budowie sieci wodociągowej z odgałęzieniami i budowie sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w rejonie ul. Węglarza, ulic oznaczonych jako 3KDD, 7KDD, 4KDW, 5KDW, ul. Narcyzowej, ul. Poziomkowej, ul. Koryznowej i w rejonie skrzyżowania z ul. Trześniowską w Lublinie.


Z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentami sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie można się zapoznać w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin, ul. Zana 38, pok. 101, poniedziałek - piątek 7.30-15.30.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, ul. Zana 38c za pośrednictwem Prezydenta Miasta Lublin, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Źródło: UML

INFORMACJE