30 maja 2014r. opublikowano obwieszczenie Prezydenta M. Lublin w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin część - I – w obszarze położonym pomiędzy ulicami: Konrada Bielskiego, Bolesława Sekutowicza, Ignacego Czumy w granicach określonych jak na załączniku graficznym.

Źródło

Rada Dzielnicy Ponikwoda otrzymała dodatkowe dokumenty mogące mieszkańcom pomóc w składaniu wniosków do zmiany.

Wnioski do projektu planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektu, należy kierować na piśmie do Urzędu Miasta Lublin, Wydział Planowania 20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14, w terminie do dnia 30 czerwca 2014r.

Analiza zasadnosci

Załącznik graficzny

INFORMACJE