Obwieszczenie Prezydenta o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji.

 

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez: Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie 20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13j, reprezentującego Prezydenta Miasta Lublin w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: - budowa planowanych dróg gminnych: ul. Tomasza Strzembosza (na odcinku od ul. Cyprysowej do planowanego przedłużenia ul. Do Dysa); ul. Cynamonowej (od planowanego przedłużenia ul. Do Dysa do ul. Dożynkowej), ul. Cyprysowej o(d km 0+000 do km 0+283), łącznika ul. Jagodowej i ul. Ignacego Czumy; budowa odcinka planowanej drogi gminnej ul. l. Jagodowej (od km 0+000 do łącznika ul. Jagodowej i ul. Ignacego Czumy); budowa odcinka planowanej drogi gminnej ul. Ignacego Czumy (od łącznika ul. Jagodowej i ul. Ignacego Czumy do ul. Tomasza Strzembosza); wraz z budową schodów terenowych pomiędzy ul. Cyprysową a ul. Jagodową oraz budową i przebudową sieci kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego; budową kanału technologicznego; przebudową sieci elektroenergetycznych, sieci wodociągowej, sieci ciepłowniczej, sieci gazowej, sieci teletechnicznej, na działkach:

1. W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH INWESTYCJI

pod budowę dróg gminnych: Tomasza Strzembosza, Cynamonowej, Cyprysowej, Jagodowej, Ignacego Czumy oraz łącznika ul. Jagodowej i ul. Ignacego Czumy,

Obręb 23

ark. 1

7/6, 6 (6/2), 5/2, 4/5, 4/2 (4/9, 4/11), 4/3 (4/13, 4/15), 3/3 (3/10, 3/12), 3/1 (3/5), 1(1/2), 5/4, 7/13, 4/7, 3/2 (3/8), 2/1 (2/4, 2/5), 7/19, 2/2 (2/6)

Obręb 24

ark. 7

5/9, 5/8 (5/12), 4/4 (4/11), 4/2, 1/14, 4/9 (4/12), 1/13, 1/12, 1/11

Obręb 42

ark. 4

8/13, 8/9, 8/7 (8/20), 8/6 (8/18), 9/5 (9/10), 9/3 (9/8), 11/2 (11/5), 12/2 (12/6), 12/1 (12/4), 9/6, 11/3

ark. 7

37/12, 36/32, 25 (25/2), 37/11, 31/15, 36/16, 30 (30/2), 29/3, 36/25, 36/15, 28 (28/1), 29/1, 3/23, 3/24, 29/4, 24/8, 27/1, 2/6, 1/11, 26 (26/1)

2. POZA LINIAMI ROZGRANICZAJĄCYMI TEREN INWESTYCJI

pod przebudowę dróg innej kategorii

Obręb 23

ark. 1

7/11

Obręb 24

ark. 2

4/8

ark. 7

1/15, 1/7, 18, 4/3

Obręb 42

ark. 3

23

pod przebudowę sieci

Obręb 24

ark. 7

5/10

W związku z powyższym informuję, ze zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni (do 13-03-2014) od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lublin, stronie internetowej Urzędu oraz w prasie lokalnej.

Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami oraz składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14 (X piętro, pok. 1000, tel. 81-466-22-41) w terminie 7 dni od dokonania zawiadomienia.

Źródło: UM Lublin

Wersja pdf z prasy.

INFORMACJE